حفظ حریم شخصی

شرایط حفظ حریم شخصی کاربران:

تمامی موارد ثبت شده در سایت اعم ازشماره تلفن یا ایمیل به هیچ عنوان در اختیار هیچ فرد یا گروهی قرار نمیگیرد. مگر به درخواست رسمی دادگاه یا داستانی و یا عوامل دولتی با مجوز.