کد سفارش عنوان مبلغ کل سفارش تاریخ وضعیت
89 چاپ کتاب 19269432.0 تومان 1399/11/21 در حال پردازش اطلاعات
88 ترجمه متن 308448.0 تومان 1399/11/21 در حال پردازش اطلاعات
87 چاپ کتاب 17344454.4 تومان 1399/11/20 در حال پردازش اطلاعات
86 ترجمه متن 522547.2 تومان 1399/11/20 در حال پردازش اطلاعات
85 ترجمه متن 15422.4 تومان 1399/11/20 در حال پردازش اطلاعات