کد سفارش عنوان مبلغ کل سفارش تاریخ وضعیت
91 ترجمه متن 27216000.0 تومان 1401/02/12 در حال پردازش اطلاعات
90 ترجمه متن 15422.4 تومان 1400/10/22 در حال پردازش اطلاعات
89 چاپ کتاب 19269432.0 تومان 1399/11/21 در حال پردازش اطلاعات
88 ترجمه متن 308448.0 تومان 1399/11/21 در حال پردازش اطلاعات
87 چاپ کتاب 17344454.4 تومان 1399/11/20 در حال پردازش اطلاعات